รูปแบบโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อ Device แบบ WiFi

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

รูปแบบโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อ Device แบบ WiFi

ตัวอย่างรูปแบบโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อที่เป็นรูปแบบมาตรฐานที่จะต้องใช้ในแพลตฟอร์ม มีส่วนสำคัญประกอบด้วย

 • ส่วนการเชื่อมต่อตัวกลางเช่น WiFi
 • ส่วนการเชื่อมต่อกับเวบไซต์ โดเมนหลัก
 • ส่วนการเข้าถึง Server และการอัพโหลดข้อมูล
 • ส่วนของการอ่านข้อมูล Downlink
 • ส่วนการจัดการหลังบ้านกำหนดการแสดงผล

ส่วนที่ 1. การกำหนดตัวกลางการส่งข้อมูลไปยัง internet

const char* ssid   = "Arsenal2019_2.4G";
const char* password = "xxxxxxxxx";
const char* host = "otrixiot.com";void WiFiForwardSetup()
{
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

ตามตัวอย่างนี้เป็นการกำหนดการเชื่อมต่อแบบ WiFi สำหรับ device จำพวก esp8266, esp32, heltec LoRa 32 โดย ssid คือ ชื่อ WiFi และ password คือ รหัสผ่านของ WiFi นั้น ๆ และ host คือ Domain คือ domain ที่ระบบตั้งอยู่ สำหรับระบบของเราจะใช้ Otrixiot.com

การเชื่อมต่อแบบ Ethernet

Example

ส่วนที่ 2. ส่วนเข้าเชื่อมต่อกับ Domain เป็นรูปแบบมาตรฐานของ Arduino IDE ในแบบ WiFi ด้วย Library WiFi ด้วยคำสั่ง WiFiClient Client;

  Serial.print("connecting to ");
  
  //==============================
  Serial.println(host);
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
  }
  //==============================
  
 

โดย host เป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดมาจากขั้นตอนแรก และกำหนด port = 80 ตามด้วยการตรวจสอบว่าหากทำการเชื่อมต่อไม่ได้ ก็จบออกจาก void นี้

ส่วนที่ 3 ส่วนการอัพโหลดข้อมูล

// We now create a URI for the request
   String url = "/api/insertData?device_id=" + String(iddevice)+"&code="+String(ccode)+"&data1=" +String(data1) +"&data2="
  + String(data2)+"&data3=" +String(data3)+"&data4=" +String(data4)+"&data5=" +String(data5)
  +"&data6=" +String(data6)+"&data7=" +String(data7)+"&data8=" +String(data8)+"&data9=" +String(data9)
  +"&data10=" +String(data10)+"&data11=" +String(data11)+"&data12=" +String(data12)+"&data13=" +String(data13)
  +"&data14=" +String(data14)+"&data15=" +String(data15)+"&data16=" +String(data16)+"&data17=" +String(data17)
  +"&data18=" +String(data18)+"&data19=" +String(data19)+"&data20=" +String(data20);  
 // ตัวรับจะทำการส่ง idddevice และ code ที่ได้รับจาก node ส่งไปยัง server ดังนั้น ตัว Gateway ตัวนี้จึงทำหน้าที่แยกยแยะ device ได้ดี
  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(url);
  // This will send the request to the server
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
         "Host: " + host + "\r\n" +
         "Connection: close\r\n\r\n");
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0) {
    if (millis() - timeout > 5000) {
      Serial.println(">>> Client Timeout !");
      client.stop();
      return;
    }
  }

โดยประกอบด้วยส่วนการเตรียม url ก่อนการส่งคำสั่ง request

โดย /api/insertData คือ การเรียก API insertData ที่อยู่ภายใน folder /api/ และตามด้วย

device_id คือ เลขประจำตัวของ device ซึ่งจะไม่ซ้ำกัน ถูกกำหนดมาจากขั้นตอนการ add device ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง

code คือ รหัสผ่าน หรือ Password หรือ Secret Key ที่จะถูกกำหนดให้มีความปลอดภัยโดยผู้ใช้เอง

data1 ถึง data20 คือ ข้อมูลลำดับที่ 1 ถึง 20 ที่จะถูกส่งมาจาก device ในคราวเดียวกัน

และตามด้วยส่วนของการ request ด้วยคำสั่ง GET

ส่วนที่ 4 การตรวจสอบ แสดงผลการโต้ตอบจาก Server

// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
  while(client.available()) {
    String line = client.readStringUntil('\r');
    //Serial.print(line);
  }
  Serial.println();
  Serial.println("closing connection");
  delay(5000);

หากรวมทุกส่วนเข้าด้วยกันเป็น โคัดตัวอย่างสมบูรณ์สำหรับการเชื่อมต่อ WiFi ก็จะได้ผลดังตัวอย่างนี้

/*
 This is a simple example show the Heltec.LoRa recived data in OLED.
 The onboard OLED display is SSD1306 driver and I2C interface. In order to make the
 OLED correctly operation, you should output a high-low-high(1-0-1) signal by soft-
 ware to OLED's reset pin, the low-level signal at least 5ms.
 OLED pins to ESP32 GPIOs via this connecthin:
 OLED_SDA -- GPIO4
 OLED_SCL -- GPIO15
 OLED_RST -- GPIO16
 
 by Aaron.Lee from HelTec AutoMation, ChengDu, China
 成都惠利特自动化科技有限公司
 www.heltec.cn
 
 this project also realess in GitHub:
 https://github.com/Heltec-Aaron-Lee/WiFi_Kit_series
*/
//=========
#include <WiFi.h>
//======
#include "heltec.h" 
#include "images.h"
#define BAND  510E6 //you can set band here directly,e.g. 868E6,915E6
String rssi = "RSSI --";
String packSize = "--";
String packet ;
String ccode ;
String iddevice ;
//====
const char* ssid   = "Arsenal2019_2.4G";
const char* password = "kb75xxxxxx";
const char* host = "otrixiot.com";
const char* code = "xxxxxxxx";
float temp_0 = 0;
float humid_0 = 0;
float vHumidity = 0;
float vTemperature = 0;
String data1 ;
String data2 ;
String data3 ;
float data4=100;
float data5=33;
float data6=33;
float data7=33;
float data8=33;
float data9=33;
float data10=33;
float data11=33;
float data12=33;
float data13=33;
float data14=33;
float data15=33;
float data16=33;
float data17=33;
float data18=33;
float data19=33;
float data20=33;
/// ===
String sentpacket ;
String str;
//= "35.55,44.789,345.678,A0"; // สร้างตัวแปรชื่อ str ชนิด String สำหรับทดสอบการ Splint ด้วยเครื่องหมาย ','
char charBuf[100];
void logo(){
 Heltec.display->clear();
 Heltec.display->drawXbm(0,5,logo_width,logo_height,logo_bits);
 Heltec.display->display();
}
void LoRaData(){
 Heltec.display->clear();
 Heltec.display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
 Heltec.display->setFont(ArialMT_Plain_10);
 Heltec.display->drawString(0 , 15 , "Received "+ packSize + " bytes");
 Heltec.display->drawStringMaxWidth(0 , 26 , 128, packet);
 Heltec.display->drawString(0, 0, rssi); 
 Heltec.display->display();
}
void cbk(int packetSize) {
 packet ="";
 packSize = String(packetSize,DEC);
 for (int i = 0; i < packetSize; i++) { packet += (char) LoRa.read(); }
 rssi = "RSSI " + String(LoRa.packetRssi(), DEC) ;
 LoRaData();
 //sentpacket =packet;
}
void WiFiForwardSetup()
{
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}
void setup() { 
  //WIFI Kit series V1 not support Vext control
 WiFiForwardSetup();
 Heltec.begin(true /*DisplayEnable Enable*/, true /*Heltec.Heltec.Heltec.LoRa Disable*/, true /*Serial Enable*/, true /*PABOOST Enable*/, BAND /*long BAND*/);
 
 Heltec.display->init();
 Heltec.display->flipScreenVertically(); 
 Heltec.display->setFont(ArialMT_Plain_10);
 logo();
 delay(1500);
 Heltec.display->clear();
 
 Heltec.display->drawString(0, 0, "Heltec.LoRa Initial success!");
 Heltec.display->drawString(0, 10, "Wait for incoming data...");
 Heltec.display->display();
 delay(1000);
 //LoRa.onReceive(cbk);
 LoRa.receive();
}
void loop() {
 int packetSize = LoRa.parsePacket();
 if (packetSize) { cbk(packetSize); 
  str = packet;
  dataread_loop(); 
  Forward_loop(); 
 }
 delay(10);
 
}
int value = 0;
void Forward_loop()
{
  delay(5000);
 
//  scanSensor_Box_Temperature();
  //data1 = vTemperature;
  ++value;
   
  data1 = data1 ;
  data2 = data2 ;
  Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host);
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("connection failed");
    return;
  }
  // We now create a URI for the request
   String url = "/api/insertData?device_id=" + String(iddevice)+"&code="+String(ccode)+"&data1=" +String(data1) +"&data2="
  + String(data2)+"&data3=" +String(data3)+"&data4=" +String(data4)+"&data5=" +String(data5)
  +"&data6=" +String(data6)+"&data7=" +String(data7)+"&data8=" +String(data8)+"&data9=" +String(data9)
  +"&data10=" +String(data10)+"&data11=" +String(data11)+"&data12=" +String(data12)+"&data13=" +String(data13)
  +"&data14=" +String(data14)+"&data15=" +String(data15)+"&data16=" +String(data16)+"&data17=" +String(data17)
  +"&data18=" +String(data18)+"&data19=" +String(data19)+"&data20=" +String(data20);  
 // ตัวรับจะทำการส่ง idddevice และ code ที่ได้รับจาก node ส่งไปยัง server ดังนั้น ตัว Gateway ตัวนี้จึงทำหน้าที่แยกยแยะ device ได้ดี
  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(url);
  // This will send the request to the server
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
         "Host: " + host + "\r\n" +
         "Connection: close\r\n\r\n");
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0) {
    if (millis() - timeout > 5000) {
      Serial.println(">>> Client Timeout !");
      client.stop();
      return;
    }
  }
  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
  while(client.available()) {
    String line = client.readStringUntil('\r');
    //Serial.print(line);
  }
  Serial.println();
  Serial.println("closing connection");
  delay(5000);
}
//====
void splint_string(char sz[]){ // สร้างฟังชันต์ชื่อ splint_string กำหนดตัวแปรนำเข้าชื่อ sz ชนิด char แบบอาเรย์
 char *p = sz; // สร้างตัวแปรชื่อ p ชนิด Pointer มีค่าเท่ากับ sz
 char *str; // สร้างตัวแปรชื่อ str ชนิด Pointer
 int counter = 0; // สร้างตัวแปรชื่อ counter ชนิด int สำหรับทำการนับครั้งที่ตัด
 
 while ((str = strtok_r(p, ",", &p)) != NULL){ // วนทำลูป while ซ้ำ โดยเรียกฟังชันต์ strtok_r() โดยทำการตัดค่าใน p เมื่อเจอเครื่องหมาย','
  
  // Serial.print(counter + String(". ")); // แสดงผลจำนวนครั้งที่ตัด
  // Serial.println(str); // แสดงผลค่าที่ตัดได้
  counter++;
  if (counter ==1){ccode = str;}
  if (counter ==2){iddevice  = str;}
  if (counter ==3){data1 = str;}
  if (counter ==4) {data2 = str;}
 
 }
 counter = 0; // เคลียร์ค่าใน counter เป็น 0
}
void dataread_loop() 
{
 //char charBuf[100];
 str = packet;
 str.toCharArray(charBuf, 100); // คัดลอกอักขระของชุดอักขระไปยังตัวแปร charBuf
 splint_string(charBuf); // เรียกใช้งานฟังชั่น Splint String
 //delay(1000);
}

โดยในตัวอย่างนี้ มี โค้ดอื่นๆ รวมกันอยู่เป็นการใช้งาน heltec LoRa 32 ที่ท่านจะเห็นว่าเราสามารถเอา LoRa device มาใช้งานเป็น Gateway ได้