การใช้งาน SMT-001-V2021

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

การใช้งาน SMT-001-V2021

การใช้งานบอร์ด สมาร์ทฟาร์ม SMT-001-V2021

วัตถุประสงค์การออกแบบของบอร์ด

 • ให้เป็นบอร์ดอเนกประสงค์สำหรับงานไอโอที
 • สำหรับการทดสอบด้วยสมาร์ทฟารม
 • ครอบคลุมการวัดและการควบคุม

ส่วนประกอบของบอร์ด

 • Heltec LoRa ESP32
 • Arduino Nano
 • Relay จำนวน 4 ตัวมาจาก Heltec และ Nano ชุดละ 2 ตัว
 • AI, DIO
 • Port I2C
 • Port RS485

สำหรับตัวอย่างการใช้งานนี้ จะประกอบด้วย

 • การวัด pH
 • การวัด EC
 • การวัด อุณหภูมิ และความชื้นอากาศในโณงเรือน
 • การควบคุมปั๊มน้ำ
 • การควบคุมปั๊มปุ๋ย A, B
 • การควบคุมการพ่นหมอก
 • การควบคุมพัดลมระบายอากาศ

การต่อวงจร

โปรแกรมควบคุมในแบบ WiFi

โปรแกรมควบคุมในแบบ LoRa

หลักการของสมาร์ทฟาร์ม การวัดและการควบคุม

หลักการทำงาน ระบบจะดูแลสภาพแวดล้อมของฟาร์ม และปรับการควบคุมเองอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่การทำงานของปั๊มน้ำ เนื่องจากน้ำมีความสำคัญสูงสุด เราจึงแยกการทำงานของปั๊มน้ำให้เป็นอิสระจากการทำงานของตู้ แปลว่าหากบอร์ดควบคุมจะล้มเหลว แต่ยังคงมีไฟจ้าย ปั๊มน้ำก็จะต้องทำงานได้ จนปั๊มจะพัง หรือ น้ำหมดไปจากระบบ

การควบคุมอุณหภูมิ เริ่มจากการวัดอุณหภูมิ และระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขการตั้งค่าว่าจะให้ควบคุมในย่านไหน หากอุณหภูมิสูงจะให้ทำอย่างไร เช่น ให้เปิดพัดลมหมุนเวียนช่วย หรือเปิดปั๊มพ่นหมอก

การควบคุมความชื้น เริ่มจากการววัดอุณหภูมิ และตรวจสอบเงื่อนไข จากนั้นไปทำการปิดเปิดปั๊มพ่นหมอก

การควบคุม Conductivity ให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ เช่น ให้มีค่าระหว่าง 1400 – 1800 micro-s/cm2 โดยจะเริ่มจากการวัด EC-conductivity แล้วทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการ (สั่งผ่านมือถือ หรือกำหนดจาก Desktop) แล้ว ทำการควบคุมการทำงานของปั๊ม A, B

การควบคุม pH, เนื่องจากผลของ ปุ๋ย A, B จะมีแนวโน้มทำให้ pH ต่ำกว่า 7 จึงใช้วิธการเพิ่มน้ำเพิ่มปรับ pH และควบคุมการเติมปุ๋ย A, B แบบค่อยๆ เติม โดยการเติม B จะเติมหลังจากทำการเติมปุ๋ย A เสร็จแล้ว ประมาณ 30 นาที โดยเติมในสัดส่วนที่เท่ากัน

การวัดทางด้านไฟฟ้า จะวัดกระแส แรวดันไฟฟ้า วัตต์ และหน่วยสะสม สำหรับการคำนวณต้นทุนการดูแลฟาร์ม

นอกจากนี้ยังสามารถทำการวัดแสง เพิ่มการบันทึกว่า มีปริมาณแสงเพียงพอ ที่จะสามารถไปควบคุมการปิดเปิดม่านแสงได้อีกด้วย

จะเห็นว่า ระบบจะต้องการการวัดและการควบคุมจำนวนมาก แต่บอร์ดนี้ออกแบบมาใช้สำหรับการควบคุมฟาร์มที่ไม่ต้องการอุปกรณ์มากนัก และอาศัยการดูแลของเจ้าของฟาร์มระดับหนึ่ง

รายละเอียดของโปรแกรมสำหรับ Arduino Nano

///////////////////////////////////////
// Rakkan - Arduino Nano      //
// Input              //
//   pH   :           //
//   EC   :           //
//   PZEMV3 :           // 
// Output              //
//   Relay3            //
//   Relay4            //
// Sensor              //
//                  //
// I2C               //
//                  // 
// RS485 :             //  
//////////////////////////////////////

#include <EEPROM.h>
///// Add on Aug 11 2020

#include <PZEM004Tv30.h>
/* Use software serial for the PZEM
 * Pin 11 Rx (Connects to the Tx pin on the PZEM)
 * Pin 12 Tx (Connects to the Rx pin on the PZEM)
*/
#include <SoftwareSerial.h> 
SoftwareSerial chat(5, 4); // RX, TX to Heltec LoRa (17 , 13 )
//////// 
#include <SHT1x.h>
#define dataPin A0 //A4
#define clockPin A1 //A5
SHT1x sht1x(dataPin, clockPin);
///////

int relay3 = 7;
int relay4 = 6;

#define LevelSwitch 11
// water tank level low protection

int analogPin = A1;
int val = 0;
int pzemtime= 2000;
////
PZEM004Tv30 pzem(10, 9); 

////
#include <math.h>
uint32_t delayMS;
////////

//// ph asset //
const int analogPhPin = A0; //PH module pin P0 connected to analog pin A0
long phTot, temTot;
float phAvg, temAvg;
float pHValue;
int x;
float C = 25.85; // 25.85 Constant of straight line (Y = mx + C)
float m = -6.8; // -6.8 Slope of straight line (Y = mx + C)

///
int i;
int sensorValue;
String response ="0";
String response_c = "0";
String a ;
float temp_0 = 0;
float tempF_0 = 0;
float humid_0 = 0;
float vHumidity = 0;
float vTemperature = 0;
String data1 ;
String data2 ; // standard
float data3 = 0; 
float data4 = 0;
float data5 = 0;
float data6 = 0;
float data7 = 0;
float data8 = 0;
float data9 = 0;

String sdata1 ;
String sdata2 ;
String sdata3 ; 
String sdata4 ;
String sdata5 ;
String sdata6 ;
String sdata7 ;
String sdata8 ;

String LevelLowStatus ;

float data18 = 0;
float data19 = 0;
float data20 = 0;
float temperatureC = 0;
float temperatureF = 0;
int counter = 1;
int sentcount = 0;
float vPower=0;
float vVolt=0;
float iamp=0;
float vEnergy=0;
//////////////////////////////

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 chat.begin(57600);
 pinMode(relay3, OUTPUT); // sets the pin as output
 pinMode(relay4, OUTPUT);
 pinMode(LevelSwitch,INPUT); // set as input flow switch
 
}

void loop() {
 WaterPumpRun();
 sht1_loop();
 SprayPumpRun();
 LevelSwitchLow();
 pH_loop();
 EC_loop();
 chat.begin(57600);
 if (chat.readString()){
   // chat.print(1);
   if(chat.readString()== "Temp"){ //มีการถามคำถาม Temp ออกไป
   chat.print(String(data3));
   }
   if(chat.readString()== "Moisture"){ //มีการถามคำถาม Moisture ออกไป
   chat.print(String(data4));
   }
   if(chat.readString()== "pH"){ //มีการถามคำถาม pH ออกไป
   chat.print(String(data5));
   }
   
   if(chat.readString()== "Volt"){ //มีการถามคำถาม Volt ออกไป
   chat.print(String(data6));
   }   
  
   if(chat.readString()== "LevelSensor"){ //มีการถามคำถาม LevelSensor ออกไป
   chat.print(String(data7));
   } 

   if(chat.readString()== "EC"){ //มีการถามคำถาม EC ออกไป
   chat.print(String(data8));
   } 

   if(chat.readString()== "Current"){ //มีการถามคำถาม Current ออกไป
   chat.print(String(data9));
   } 

   if(chat.readString()== "Energy"){ //มีการถามคำถาม Energy ออกไป
   chat.print(String(data9));
   } 

   Serial.print("Sent done data no : ");
   Serial.println(i);
 }

 i++;
 pzemV3Loop();

}

void sht1_loop()
{
 float temp_c; // ค่าอุณหภูมิ ที่แสดงหน่วยเป็น องศาเซลเซียส
 float temp_f; // ค่าอุณหภูมิ ที่แสดงหน่วยเป็น องศาฟาเรนไฮต์
 float humidity; // ค่าความชื้น
 
 temp_c = 60; //sht1x.readTemperatureC();
 temp_f = 45 ; // sht1x.readTemperatureF();
 humidity = 25 ; //sht1x.readHumidity();
 data3 = temp_c;
 data4 = humidity;
 
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(temp_c, DEC);
 Serial.print("C / ");
 Serial.print(temp_f, DEC);
 Serial.print("F. Humidity: ");
 Serial.print(humidity);
 Serial.println("%");
 delay(100);
}

void pH_setup() 
{
 
}
void pH_loop() {
 phTot = 0;
 temTot = 0;
 phAvg = 0;
 temAvg = 0;
 
 //taking 10 sample and adding with 10 milli second delay
 for(x=0; x<10 ; x++)
  {
    phTot += analogRead(A0);
    temTot += analogRead(A1);
    delay(10);
  }
  float temAvg = temTot/10;
  float phAvg = temTot/10;
  // float temVoltage = temAvg * (5000.0 / 1023.0); //convert sensor reading into milli volt
  float phVoltage = phAvg * (5.0 / 1023.0); //convert sensor reading into milli volt
 
  
 //  float Etemp = temVoltage*0.1; //convert milli volt to temperature degree Celsius
 pHValue = phVoltage*m+C;
  
 Serial.print("phVoltage = ");
 Serial.print(phVoltage);
 Serial.print(" ");
 Serial.print("pH=");
 Serial.println(pHValue);
 
 data5 = pHValue; 
 if (pHValue < 7.5 ) 
 { 
  Serial.println("pH OK");
 }
 else 
 {
  Serial.println("pH OK");
 }
 
 if (pHValue > 9.0 ) 
 { 
  Serial.println("pH OK");
 }
 else 
 {
  Serial.println("ph OK");
 }
 data5 = 7.5 ;
 delay(1000);
}
void LevelSwitchLow()
{
 LevelLowStatus = String(digitalRead(LevelSwitch));
 Serial.println("Level Sensor :"+ LevelLowStatus);
}

void pzemV3Loop() {
  float vVolt = pzem.voltage();
  if( !isnan(vVolt) ){
    Serial.print("Voltage: "); Serial.print(vVolt); Serial.println("V");
  } else {
    Serial.println("Error reading voltage");
  }

  float iamp = pzem.current();
  if( !isnan(iamp) ){
    Serial.print("Current: "); Serial.print(iamp); Serial.println("A");
  } else {
    Serial.println("Error reading current");
  }

  float vEnergy = pzem.power();
  if( !isnan(vEnergy) ){
    Serial.print("Power: "); Serial.print(vEnergy); Serial.println("W");
  } else {
    Serial.println("Error reading power");
  }

  float energy = pzem.energy();
  if( !isnan(energy) ){
    Serial.print("Energy: "); Serial.print(energy,3); Serial.println("kWh");
  } else {
    Serial.println("Error reading energy");
  }

  float frequency = pzem.frequency();
  if( !isnan(frequency) ){
    Serial.print("Frequency: "); Serial.print(frequency, 1); Serial.println("Hz");
  } else {
    Serial.println("Error reading frequency");
  }

  float pf = pzem.pf();
  if( !isnan(pf) ){
    Serial.print("PF: "); Serial.println(pf);
  } else {
    Serial.println("Error reading power factor");
  }
 data6 = vVolt;
 data7 = iamp;
 data8 = vEnergy;
 data9 = pf;
 
  Serial.println();
  delay(2000);
}

void WaterPumpRun()
{
 digitalWrite(relay3,HIGH);

}
void SprayPumpRun()
{
 if (data3 > 30)
 {
 digitalWrite(relay4,HIGH);
 }
 else
 {
  SprayPumpStop();
 }
}

void SprayPumpStop()
{
 digitalWrite(relay4,LOW);
}

void EC_loop()
{
 data8 = 1500; 
}

/*
 Code file name : MiniLoRa-Nano-Node-Dev-184...Trial Seria
 This is a simple example show the Heltec.LoRa sended data in OLED.

 The onboard OLED display is SSD1306 driver and I2C interface. In order to make the
 OLED correctly operation, you should output a high-low-high(1-0-1) signal by soft-
 ware to OLED's reset pin, the low-level signal at least 5ms.

 OLED pins to ESP32 GPIOs via this connecthin:
 OLED_SDA -- GPIO4
 OLED_SCL -- GPIO15
 OLED_RST -- GPIO16
 
 by Aaron.Lee from HelTec AutoMation, ChengDu, China
 成都惠利特自动化科技有限公司
 www.heltec.cn
 
 this project also realess in GitHub:
 https://github.com/Heltec-Aaron-Lee/WiFi_Kit_series
*/
#include "ModbusMaster.h" //https://github.com/4-20ma/ModbusMaster
/*!
 We're using a MAX485-compatible RS485 Transceiver.
 Rx/Tx is hooked up to the hardware serial port at 'Serial'.
 The Data Enable (DE) and Receiver Enable (RE) pins are hooked up as follows:
*/
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h> 
#include <math.h>
#include <ArduinoJson.h>

#define RXX 17
#define TXX 13

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <DHT.h> // กรณีนี้ต้องใช้คู่กันกับ DHT_U.h
#include <DHT_U.h>

#define DHTPIN 12 // Pin which is connected to the DHT sensor.

//#define DHTTYPE  DHT22   // DHT 22 (AM2302)
#define DHTTYPE  DHT21   // DHT 21 (AM2301)

// See guide for details on sensor wiring and usage:
//  https://learn.adafruit.com/dht/overview

DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
uint32_t delayMS;

#define MAX485_RE_NEG 25 //D4 RS485 has a enable/disable pin to transmit or receive data. Arduino Digital Pin 2 = Rx/Tx 'Enable'; High to Transmit, Low to Receive
#define Slave_ID1  2 // 2
#define Slave_ID2  1 // 1 power meter YD id = 1 set ID2 = 1, ID1 = 1 
#define RX_PIN   22 //RX2 22 do not change
#define TX_PIN   23 //TX2 23 do not change

#include "heltec.h"
#include "images.h"

#define BAND  915E6 //you can set band here directly,e.g. 868E6,915E6,433E6

// instantiate ModbusMaster object
ModbusMaster modbus1;
ModbusMaster modbus2;
double res_dbl0;
double res_dbl1;
double res_dbl ;
unsigned int counter = 0;
String rssi = "RSSI --";
String packSize = "--";
String packet ;
String datasend ;
String datasend1 ;
String datasend2 ;
String data2 ;
String data3 ;
String data4 ;
String data5 ;
String data6 ;
String data7 ;
String data8 ;
String data9 ;
String a ;

float temp_0 = 0;
float humid_0 = 0;
float vHumidity = 0;
float vTemperature = 0;
String data1="187";
String cccode = "Powermeter20202019";
long lastMillis = 0;
//===
void preTransmission()
{
 digitalWrite(MAX485_RE_NEG, HIGH); //Switch to transmit data
}
void postTransmission()
{
 digitalWrite(MAX485_RE_NEG, LOW); //Switch to receive data
}
//====
void logo()
{
 Heltec.display->clear();
 Heltec.display->drawXbm(0,5,logo_width,logo_height,logo_bits);
 Heltec.display->display();
}
void AM2301_setup() {
 Serial.begin(9600); 
 // Initialize device.
 dht.begin();
 Serial.println("DHTxx Unified Sensor Example");
 // Print temperature sensor details.
 sensor_t sensor;
 dht.temperature().getSensor(&sensor);
 Serial.println("------------------------------------");
 Serial.println("Temperature");
 Serial.print ("Sensor:    "); Serial.println(sensor.name);
 Serial.print ("Driver Ver:  "); Serial.println(sensor.version);
 Serial.print ("Unique ID:  "); Serial.println(sensor.sensor_id);
 Serial.print ("Max Value:  "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(" *C");
 Serial.print ("Min Value:  "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(" *C");
 Serial.print ("Resolution:  "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(" *C"); 
 Serial.println("------------------------------------");
 // Print humidity sensor details.
 dht.humidity().getSensor(&sensor);
 Serial.println("------------------------------------");
 Serial.println("Humidity");
 Serial.print ("Sensor:    "); Serial.println(sensor.name);
 Serial.print ("Driver Ver:  "); Serial.println(sensor.version);
 Serial.print ("Unique ID:  "); Serial.println(sensor.sensor_id);
 Serial.print ("Max Value:  "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println("%");
 Serial.print ("Min Value:  "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println("%");
 Serial.print ("Resolution:  "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println("%"); 
 Serial.println("------------------------------------");
 // Set delay between sensor readings based on sensor details.
 delayMS = sensor.min_delay / 1000;
}

void RS485_setup()
{
 pinMode(MAX485_RE_NEG, OUTPUT);
 // Init in receive mode
 digitalWrite(MAX485_RE_NEG, LOW);
 // Modbus communication runs at 9600 baud
 Serial.begin(9600, SERIAL_8N1);
 Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, RX_PIN, TX_PIN); // serial can be no1 , no 2
 modbus1.begin(Slave_ID1, Serial1);
 modbus2.begin(Slave_ID2, Serial1);
 // Callbacks allow us to configure the RS485 transceiver correctly
 modbus1.preTransmission(preTransmission);
 modbus1.postTransmission(postTransmission);
 modbus2.preTransmission(preTransmission);
 modbus2.postTransmission(postTransmission);
 
}

void setup()
{
 //WIFI Kit series V1 not support Vext control
 Heltec.begin(true /*DisplayEnable Enable*/, true /*Heltec.Heltec.Heltec.LoRa Disable*/, true /*Serial Enable*/, true /*PABOOST Enable*/, BAND /*long BAND*/);
 
 Heltec.display->init();
 Heltec.display->flipScreenVertically(); 
 Heltec.display->setFont(ArialMT_Plain_10);
 logo();
 delay(1500);
 Heltec.display->clear();
 
 Heltec.display->drawString(0, 0, "Heltec.LoRa Initial success!");
 Heltec.display->display();
 delay(1000);
 RS485_setup();
 //AM2301_setup(); 
 Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1,17,13); // สำคัญเลย กำหนด Serial ที่ 3 ของบอร์ด 
}

void loop()
{
 /*
 RS485_loop();
 datasend2 = String(res_dbl0)+","+String(res_dbl1)+","+String(45.00)+","+String(25.75)+","+String(100.05);
 datasend1 = String(cccode)+","+String(177)+","+String(res_dbl0)+","+String(res_dbl1);
 datasend = datasend1+","+datasend2;
 */
 Heltec.display->clear();
 Heltec.display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
 Heltec.display->setFont(ArialMT_Plain_10);
 
 Heltec.display->drawString(0, 0, "Samong IOT Data packet: ");
 Heltec.display->drawString(0, 10, String(counter));
 Heltec.display->drawString(0,20, String(datasend1));
 Heltec.display->drawString(0,30, String(datasend2));
 Heltec.display->display();
 counter=counter+1;
 // send packet
 LoRa.beginPacket();
 
/*
 * LoRa.setTxPower(txPower,RFOUT_pin);
 * txPower -- 0 ~ 20
 * RFOUT_pin could be RF_PACONFIG_PASELECT_PABOOST or RF_PACONFIG_PASELECT_RFO
 *  - RF_PACONFIG_PASELECT_PABOOST -- LoRa single output via PABOOST, maximum output 20dBm
 *  - RF_PACONFIG_PASELECT_RFO   -- LoRa single output via RFO_HF / RFO_LF, maximum output 14dBm
*/
/*
 LoRa.setTxPower(14,RF_PACONFIG_PASELECT_PABOOST);
 LoRa.print(datasend);
 //LoRa.print(counter);
 LoRa.endPacket();
 */
 RS485_loop1(); 
 delay(2000);
 RS485_loop2();
 delay(2000);
 //AM2301_loop();
 /*
 data2 = "22.22";
 data3 = "33.33";
 data4 = "44.44";
 data5 = "55.55";
 data6 = "66.66";
 data7 = "77.77";
  */
 datasend2 = String(data4)+","+String(data5)+","+String(data6)+","+String(data7);
 datasend1 = String(cccode)+","+String(data1)+","+String(data2)+","+String(data3);
 datasend = datasend1+","+datasend2;
 Serial.println(datasend);
 
 LoRa.setTxPower(14,RF_PACONFIG_PASELECT_PABOOST);
 LoRa.print(datasend);
 //LoRa.print(counter);
 LoRa.endPacket();
 LoRa.print(counter);
 delay(2000);            // wait for a second
 //serial_loop(); // remove comment if to connect serial

}

// RS485 loop

void RS485_loop1() 
{
 
 long currentMillis = millis();
 if (currentMillis - lastMillis > 1000) 
 {
 
  uint8_t result = modbus1.readHoldingRegisters(0x01, 2);
  
  if (getResultMsg(&modbus1, result)) 
  {
   Serial.println();
   res_dbl0 = modbus1.getResponseBuffer(0) / 10;
   String res = "Soil Humidity: " + String(res_dbl0) + " %\r\n";
   data2 = String(res_dbl0);
   res_dbl1 = modbus1.getResponseBuffer(1) / 10;
   data3 = String(res_dbl1);
   res += "Soil Temperature: " + String(res_dbl1) + " C";
   Serial.println(res);   
  }
  
  lastMillis = currentMillis;
 }
 
}

void RS485_loop2() 
{
 
 long currentMillis = millis();
 if (currentMillis - lastMillis > 1000) 
 {
 
  uint8_t result = modbus2.readHoldingRegisters(0x10,8); // from 10 will get 2 voltage
  // YD meter started from 10
  // addres 13 = Var หารด้วย 10000
  // addres 12 = current หารด้วย 10000
  // address 11 = voltage A or B
  // address 10 = voltage - C
  // addres 14 = pf
  // soil sensor from address 02
  
  if (getResultMsg(&modbus2, result)) 
  {
   /*
   Serial.println();
   double res_dbl0 = modbus2.getResponseBuffer(0) / 100;
   data4 = String(res_dbl0);
   String res = "Volt-A : " + String(res_dbl0) + " Vac\r\n";
   double res_dbl1 = modbus2.getResponseBuffer(1) / 100;
   data5 = String(res_dbl1);
   res += "Volt-B : " + String(res_dbl1) + " Vac";
   Serial.println(res);
   */

   Serial.println();
   res_dbl = modbus2.getResponseBuffer(0)/100;
   String res = "Voltage C : " + String(res_dbl) + " Vac\r\n";
   Serial.println(res);
   data2 = String(res_dbl);
   
   res_dbl = modbus2.getResponseBuffer(1)/100;
   res = "Voltage B : " + String(res_dbl) + " Vac\r\n";
   Serial.println(res);  
   data3 = String(res_dbl);
    
   res_dbl = modbus2.getResponseBuffer(2);
   res = "Value 23 : " + String(res_dbl) + " \r\n";
   Serial.println(res);
   data4 = String(res_dbl);
   
   res_dbl = modbus2.getResponseBuffer(3);
   res = "Value 24 : " + String(res_dbl) + " Vac\r\n";
   Serial.println(res); 
   data5 = String(res_dbl);

   res_dbl = modbus2.getResponseBuffer(4);
   res = "Value 25 : " + String(res_dbl) + " Vac\r\n";
   Serial.println(res);
   data6 = String(res_dbl);
   
   res_dbl = modbus2.getResponseBuffer(5);
   res = "Value 26 : " + String(res_dbl) + " Vac\r\n";
   Serial.println(res);  
   data7 = String(res_dbl);
   
   res_dbl = modbus2.getResponseBuffer(6);
   res = "Power : " + String(res_dbl) + " watt\r\n";
   Serial.println(res);
   data8 = String(res_dbl);
   
   res_dbl = modbus2.getResponseBuffer(7);
   res = "Value 28 : " + String(res_dbl) + " Vac\r\n";
   Serial.println(res); 
   delay(2000);
   data9 = String(res_dbl);

  }
  
  lastMillis = currentMillis;
 }
 
}
bool getResultMsg(ModbusMaster *node, uint8_t result) 
{
 String tmpstr2 = "\r\n";
 switch (result) 
 {
 case node->ku8MBSuccess:
  return true;
  break;
 case node->ku8MBIllegalFunction:
  tmpstr2 += "Illegal Function";
  break;
 case node->ku8MBIllegalDataAddress:
  tmpstr2 += "Illegal Data Address";
  break;
 case node->ku8MBIllegalDataValue:
  tmpstr2 += "Illegal Data Value";
  break;
 case node->ku8MBSlaveDeviceFailure:
  tmpstr2 += "Slave Device Failure";
  break;
 case node->ku8MBInvalidSlaveID:
  tmpstr2 += "Invalid Slave ID";
  break;
 case node->ku8MBInvalidFunction:
  tmpstr2 += "Invalid Function";
  break;
 case node->ku8MBResponseTimedOut:
  tmpstr2 += "Response Timed Out";
  break;
 case node->ku8MBInvalidCRC:
  tmpstr2 += "Invalid CRC";
  break;
 default:
  tmpstr2 += "Unknown error: " + String(result);
  break;
 }
 Serial.println(tmpstr2);
 return false;
}
void AM2301_loop() {
 // Delay between measurements.
 /*
 delay(delayMS);
 // Get temperature event and print its value.
 sensors_event_t event; 
 dht.temperature().getEvent(&event);
 if (isnan(event.temperature)) {
  Serial.println("Error reading temperature!");
 }
 else {
  Serial.print("Temperature AM2301 : ");
  Serial.print(event.temperature);
  Serial.println(" *C");
  temp_0 = event.temperature;
  data6 = String(temp_0);
 }
 // Get humidity event and print its value.
 dht.humidity().getEvent(&event);
 if (isnan(event.relative_humidity)) {
  Serial.println("Error reading humidity!");
 }
 else {
  Serial.print("Humidity AM2301 : ");
  Serial.print(event.relative_humidity);
  Serial.println("%");
  humid_0 = event.relative_humidity;
  data7 =String(humid_0);
 }
 */
   
}

void serial_loop()
{
Serial.println("Please wait Serial..");

 while (a == "") {
  Serial2.print("Input1"); // 
  a = Serial2.readString(); // อ่าน Serial และนำไปเก็บในตัวแปร A
  delay(100);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.print(" Answer1 ");Serial.println(a);
 data8 = String(a);
 delay(1000);
 a="";
 while (a == "") {
  Serial2.print("Input2"); // 
  a = Serial2.readString(); // อ่าน Serial และนำไปเก็บในตัวแปร A
  delay(100);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.print(" Answer2 ");Serial.println(a);
 data9=String(a);
 a="";
 while (a == "") {
  Serial2.print("Input3"); //
  a = Serial2.readString(); // อ่าน Serial และนำไปเก็บในตัวแปร A
  delay(100);
  Serial.print(".");  
 }
 Serial.print(" Answer3 ");Serial.println(a);
 data6=String(a);
 a="";
 while (a == "") {
  Serial2.print("Input4"); // 
  a = Serial2.readString(); // อ่าน Serial และนำไปเก็บในตัวแปร A
  delay(100);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.print(" Answer4 ");Serial.println(a);
 data7 = String(a);
  
 
}