รูปแบบการอ่านข้อมูล Downlink

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

รูปแบบการอ่านข้อมูล Downlink

เป็นปกติที่การทำงานจะเป็นแบบ 2-way ที่ในตอนก่อนเราได้พูดถึงรูปแบบการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลขึ้นไป จะเรียกว่าเป็น Uplink ก็ได้ และมาตอนนี้ก็จะกล่าวถึงการเอาข้อมูลจาก Server ที่เราต้องการออกมา เราจำกำหนดไว้เป็น API สำหรับการอ่านข้อมูลจาก Server

เรามาดูโค้ดแบบเต็มๆ กันก่อนนะครับ เราตั้งชื่อ void นี้ว่า read_master_status_FromServer

โดยเรียกใช้ API จาก /api/getRealyStatus/…. โดยจะต้องทำการเตรียม url ด้วยรูปแบบคำสั่งตั้งแต่บรรทัดที่ 11-13 และตามด้วยการ request ด้วยคำสั่ง GET ในบรรทัดที่ 15

void read_master_status_FromServer()
{
 Serial.print("Reading control command from Server ... connecting to ");
 Serial.println(host);

WiFiClient client;
delay(1500);
if (client.connect(host, 80)) 
 {
  Serial.println("reconnecting...");
     url = "/api/getRealyStatus/"+String(dID)+"/"+String(code)+"/"+"abZYrshRYR243askdSKSKSK5646dkfmTURDsand";
     Serial.print("Requesting URL: ");
     Serial.println(url);
  
     client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
         "Host: " + host + "\r\n" + 
         "Connection: close\r\n\r\n");
     delay(2000);
     
     String section="header";
     
     while(client.available())
     {
      //Serial.println("Connection available ");
      String line = client.readStringUntil('\r');
      //Serial.print(line);
      // we’ll parse the HTML body here
      if (section=="header") 
       { // headers..
      
         if (line=="\n") 
          { // skips the empty space at the beginning 
           section="json";
          }
       }
      else if (section=="json") 
       { // print the good stuff
         section="ignore";
         String result = line.substring(1);
               
         // Parse JSON
         int size = result.length() + 1;
         char json[size];
         result.toCharArray(json, size);
         StaticJsonBuffer<2000> jsonBuffer;
         JsonObject& json_parsed = jsonBuffer.parseObject(json);
         if (!json_parsed.success())
          {
           Serial.println("parseObject() failed");
           return;
          }
           Serial.println("parseObject() OK ...");
           Serial.println(result); // show all json found
           //String led = json_parsed["led"][0]["status"];
           String master_state = json_parsed["result"]["masterStatus"];
           String led1 = json_parsed["result"]["relayStatus"]["data1_status"];
           String led2 = json_parsed["result"]["relayStatus"]["data2_status"];
           String led3 = json_parsed["result"]["relayStatus"]["data3_status"];
           String R5 = json_parsed["result"]["relayStatus"]["data6_status"]; 
           String R6 = json_parsed["result"]["relayStatus"]["data7_status"];
           // string led = json_parsed["table name""][array number]["value of field"]
           Serial.print("Relay 1 := ");Serial.println(led1);
           Serial.print("Master state = ");Serial.println(master_state);
           if (master_state == "0")
           { 
            MainPumpStop();
            MainPump = "Stop";
           }
           else
           {
            // this loop master_state == "1
            if (R5 =="1")
            {
               R5_On = "R5_On";
               //SendTimerR5();
               MainPumpRun();
               MainPump = "Run" ;
               delay(5000);
               /// check flow sensor
               //RequestFlowLowStatus();
               data0 = "1";
               if(data0 == "1")
               {
               MainPumpRun(); 
               flowsensor = "OK";           
               }
               else
               {
                MainPumpStop();
                flowsensor = "NOK";
               }
            
            }
            else
            {
            Serial.println("Flow low stop pump check and reset the system ... ");
            flowsensor = "NOK";
            MainPumpStop();
            }
            
           }
                    
           Serial.print("Led1      : ");Serial.println(led1);
           Serial.print("Led2      : ");Serial.println(led2);
           Serial.print("Led3      : ");Serial.println(led3);
           Serial.print("Master Status : ");Serial.println(master_state);
           Serial.print("Timer Relay R5 : ");Serial.println(R5);
           
      
       } // if found json
     } // end while client available
     
  }
  // end if host connected
  
  else 
  {
   // if you couldn't make a connection:
   ///Serial.println("connection failed read server 1");
  }
}

บรรทัดที่ 22-111 เป็นการ parse json string ออกมาจาก Server และเลือกเอาค่ามาส่งให้กับตัวแปรที่ต้องการในบรรทัดที่ 55-60 และจากนั้นก็นำไปเข้าเงื่อนไขต่างๆ ตามการใช้งาน

ในตัวอย่างนี้ master_status จะเป็นตัวกำหนดให้ระบบรับทราบว่า จะให้บันทึกค่าที่ส่งจาก device ลงไปใน server หรือไม่ โดยในระบบกำหนดให้

 • master_status = 1 คือ บันทึก และระบบทำงาน device = On
 • master_status = 0 คือ ไม่บันทึกข้อมูล และ device = Off