ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Ethernet Device

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

ตัวอย่างโค้ดสำหรับ Ethernet Device

สำหรับ Device ที่ไม่มี WiFi ในตัวเช่น Arduino Uno, Arduino Nano, Arduitno AtMega2560 จำเป็นจะต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้ทั้ง WiFi และการใช้ Ethernet Shield

การเชื่อมต่อด้วย Ethernet Shield จะต้องอาศัย Library ตามตัวอย่าง

/*Revision note
 * Samong-PLC MEGA with Ethernet-Core with Realtime
 * Version 1.0 Date July 17,2019
 * Paipat Samanchuen
 * 
 */
#include <SPI.h>
#include <SD.h> // Datalogger on Ehthernet Shield 10/8/2018 Paipat
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h> 
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include "DHT.h" // temperature sensor
#include <PZEM004T.h> // Energy meter Through Serial 3 on Mega
#include <SoftwareSerial.h> // 
#include <ArduinoJson.h>
#include <NTPClient.h>
#include <Arduino.h>
#include "RTClib.h"
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_AM2315.h>

float flowfactor;
byte sensorInterrupt = 0; // 0 = digital pin 2
#define FlowMeterPulsePerSecondPerLiter 6.9
//#define FlowMeterPulsePerSecondPerLiter 7.5
float FlowCalculationDuration =1000;
float FlowCalculationStartTime;
volatile float PulseCount;
float LPM;
int LPMdecimal;

/// Pin for Manual Auto Raspberry Pi and cooling fan //
#define FanPin 25 
#define RaspberryPin 23
#define ManualModePin 38
#define AutoModePin 39
//#define DHTPIN A12
//#define DHTTYPE DHT22
//DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

////// Temp-Mositure Sensor /// AM2315
// Connect RED of the AM2315 sensor to 5.0V
// Connect BLACK to Ground
// Connect WHITE to i2c clock
// Connect YELLOW to i2c data

////////// Auto Manual Mode ////////
int AutoMode = 0;

///// Set time for posting tp server ///
int New_post_time = 0;
int post_time = 0; 
int Time_check = 0;
int post_duration = 2 ; // posting interval every 2 minutes
int pzemtime= 1000;
int tempp = 0;
int AutoModePinValue ;
int ManualModePinValue ;
String Modeselect ;
String master_state;
// RTC
RTC_Millis rtc;
////
Adafruit_AM2315 am2315; // object AM2315 temp moisture sensor

/////////// Ethernet Shield //////////////////////////////////////

// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};

// fill in an available IP address on your network here,
// for manual configuration:
IPAddress ip2(192, 168, 1, 176); // set ip2 192,168,1,176 for Ethernet shield

// fill in your Domain Name Server address here:
IPAddress myDns(1, 1, 1, 1);

// initialize the library instance:
// with the IP address and port of the server 
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):

EthernetClient client;
const char* host = "otrixiot.com";
const char* code = "xxxxxxxxx";
const char* dID = "1xxxx";

String led1 ;
String led2 ;
String led3 ;
/////////////////////// end ethernet shield /////
//// next LCD initial /////

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3,POSITIVE);
float LCDDisplayPeriod = 2000;
float LastLCDDisplay;
float ThisLCDDisplay;
//// energy meter setup ///
PZEM004T pzem(&Serial2); // Serial Rx3,TX3 on ATMega energy meter
//change from serial3 to serial 1 17 Sep 2019
IPAddress ip(192,168,1,175); // ip for pzem unit 192,168,1,175

bool pzemrdy = false;

/// end PZEM ////
/// prepare host url ////
String url;  // ใช้สำหรับ โปรแกรมส่วนการส่ง
int count = 0;
int httpPort = 80;
float flow55 = 0;
////

const int chipSelect = 4;

/// control panel condition //// 
String panelstate  = "OFF";
float vHumidity = 0;
float vTemperature = 0;
float vTemperature1 = 0;
float vTemperature2 = 0;
float data1=59;
float data2=33;
float data3=33;
float data4=33;
float data5=150;
float data6=350;
float data7=4000;
float data8=7500;
float data9=33;
float data10=-1000.345;
float data11=0.345;
float data12=3000.345;
float data13=5000.345;
float data14=9900.345;
float data15=10000.345;
float data16=-1000.345;
float data17=3500.345;
float data18=5000.999;
float data19=10000.000;
float data20=10000.999;
float vPower=0;
float vVolt=0;
float iamp=0;
float vEnergy=0;

//// RTC Setup
void RTC_setup () {
  Serial.begin(115200);
  // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
  rtc.begin(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  // This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
  // January 21, 2014 at 3am you would call:
  // rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
}


///
void AM2315_setup() 
{
 Serial.begin(115200);
 while (!Serial) {
  delay(10);
 }
 Serial.println("AM2315 Test!");

 if (! am2315.begin()) {
   Serial.println("Sensor not found, check wiring & pullups!");
   while (1);
 }
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void rain_sensor_setup() 
 {
 PulseCount = 0;
 Serial.begin(115200); 
 LPM        = 0;
 LPMdecimal    = 2;
 attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter2, CHANGE);
 FlowCalculationStartTime = millis();
 }
void setup() 
{

 String BCS = "On"; 
 //RTC_setup();
 //AM2315_setup();
 //rain_sensor_setup();
 //setup_Display();
 setup_PinMode();
 setup_SerialCommunication();
 setup_NetworkConnection();
 //setup_DataLogger();
 //setup_Sensor_Box_Temperature();

}

void setup_Controllino_RTC() 
{
  
}

//////////////////////////////////////// End SETUP ///////////////////////////
void(* resetFunc) (void) = 0;

void setup_Display()
{
 lcd.begin(20,4);
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("IOT by ");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("Samong Thailand");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("Tel. 091-6982616");
 delay(1000);
 
}

void setup_PinMode()
{
 
 pinMode(FanPin,OUTPUT);
 pinMode(RaspberryPin,OUTPUT); // pin 23
 pinMode(ManualModePin,INPUT); // ขาวัดโหมด manual pin 38
 pinMode(AutoModePin,INPUT); // ขาวัดโหมด Auto pin 39
 // pinMode(DHTPIN,INPUT);
}

void setup_SerialCommunication()
{
// Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(115200);
//  mySerial.begin(115200);
}

void setup_NetworkConnection()
{
 // give the ethernet module time to boot up:
 delay(1000);
 // start the Ethernet connection using a fixed IP address and DNS server:
 Ethernet.begin(mac, ip2, myDns);
 // print the Ethernet board/shield's IP address:
 Serial.print("My IP address: ");
 Serial.println(Ethernet.localIP());
 EthernetClient Client;
}


void setup_DataLogger()
{
/*
 Serial.print("Initializing SD card...");

 // see if the card is present and can be initialized:
 if (!SD.begin(chipSelect)) {
  Serial.println("Card failed, or not present");
  // don't do anything more:
  return;
 }
 Serial.println("card initialized.");
*/
}

void setup_Sensor_Box_Temperature()
{
// dht.begin();
}

//อ่านสถานะมาเก็บไว้ในตัวแปร
int scan_WorkMode()
{
// ManualModePinValue = digitalRead(ManualModePin);
// AutoModePinValue = digitalRead(AutoModePin);
// AutoMode = AutoModePinValue;
// AutoModeOn = AutoModeCommand;

 if (AutoModePinValue == HIGH) 
 { 
  Modeselect = "Auto"; 
  return 1;
 }
 else if (ManualModePinValue == HIGH) 
 {
  Modeselect = "Manual";
  return 1; 
 }
 else 
 {
  Modeselect = "OFF";
  return 2;
 }  
}


void scanSensor_Energy()
{
 
 Serial.begin(115200);
 // while (!pzemrdy) {
   Serial.println("Connecting to PZEM...");
   pzemrdy = pzem.setAddress(ip);
   delay(pzemtime); // for pzem connection time
 //}
 delay(1000);
 
 vVolt = pzem.voltage(ip);
 if (vVolt < 0.0) vVolt = 0.0;
 Serial.print(vVolt);Serial.print("V; ");
 
 iamp = pzem.current(ip);
 if(iamp >= 0.0){ Serial.print(iamp);Serial.print("A; "); }
 
 vPower = pzem.power(ip);
 if(vPower >= 0.0){ Serial.print(vPower);Serial.print("W; "); }
 
 vEnergy = pzem.energy(ip)/1000; // devide by 1000 to convert to kWhr
 if(vEnergy >= 0.0){ Serial.print(vEnergy);Serial.print("kWhr; "); }
 data1 = vVolt+200;
 data2 = iamp+50;
 data3 = vPower+150;
 data4 = vPower/(data1*data2);
 data5 = vEnergy;
}

/*
void scanSensor_PumpStatus()
{
   Serial.print(" Scanning pump statis ..");
   int workMode2 = scan_WorkMode();
   if (workMode2 = 2)
    {
     get_PumpStatus_Auto();
    }
   if (workMode2 = 1)  
    {
     Serial.print("...In get pump status manua mode...");
     get_PumpStatus_Manual();
    }
    else
    {
     get_PumpStatus_Off();
    }
}
*/
void scanSensor_Flowrate()
{
 //ใช้เป็น Interrupt แทน
}

/*
void scanSensor_Box_Temperature()
{
  tempp= analogRead(DHTPIN);
  Serial.print("tempp ...:"); Serial.println(tempp);
  
// Wait a few seconds between measurements.
 delay(500);

 // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
 // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
 vHumidity = dht.readHumidity();
 
 // Read temperature as Celsius (the default)
 vTemperature1 = dht.readTemperature();

 // Check if any reads failed and exit early (to try again).
 if (isnan(vHumidity) || isnan(vTemperature1) || isnan(vTemperature2)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  //return;
  vHumidity = 0;
  vTemperature1 = 0;

 }
else 
{
 if (vTemperature1>37){
  digitalWrite(FanPin,HIGH);
 }
}
 data2 = vTemperature1;
 data1 = vHumidity;
 Serial.print("Temp/Humid ");Serial.print(data1);Serial.println(data2);
}
*/

void scanAllSensor()
{
// scanSensor_Energy();
 // scanSensor_Box_Temperature();
 AM2315_loop();
}

//แสดงสถานะการทำงานของระบบ
void displayToLCD_Title()
{
}

void displayToLCD_WorkMode()
{
 lcd.clear();
 lcd.begin(20,4);
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Control Panel check");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("Mode  :");
 lcd.setCursor(10,2);
 // lcd.print(Modeselect);
 lcd.setCursor(0,3);

 lcd.print("Temp 'c :");
 lcd.setCursor(10,3);
 //lcd.print(vTemperature1);
}

void displayToLCD_Energy()
{
 
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("  Energy Meter");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Volt  :    V");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("Amp  :    A");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("Energy :    kWhr");
 lcd.setCursor(8,1);
 lcd.print(vVolt);
 lcd.setCursor(8,2);
 lcd.print(iamp);
 lcd.setCursor(8,3);
 lcd.print(vEnergy);
}

void displayToLCD_All_PumpStatus()
{
 lcd.clear();
 lcd.begin(20,4);
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Pump Status");

 /*
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("P0: ");
 lcd.setCursor(3,1);
 lcd.print(Pump0Status);
 lcd.setCursor(10,1);
 lcd.print("P1: ");
 lcd.setCursor(13,1);
 lcd.print(Pump1Status);

 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("P2: ");
 lcd.setCursor(3,2);
 lcd.print(Pump2Status);
 lcd.setCursor(10,2);
 lcd.print("P3: ");
 lcd.setCursor(13,2);
 lcd.print(Pump3Status);
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("P4: ");
 lcd.setCursor(3,3);
 lcd.print(Pump4Status);
 lcd.setCursor(10,3);
 lcd.print("P5: ");
 lcd.setCursor(13,3);
 lcd.print(Pump5Status);
 */
}

void displayToLCD_Flowrate()
{
 lcd.clear();
 lcd.begin(20,4);
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Flow rate L/MIN");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("Total Flow : ");
 lcd.setCursor(14,3);
 
}

void displayToLCD_Flowrate5()
{
 
}

void displayToLCD_pH_EC_A()
{
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Tamod Station");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(" pH     : ");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print(" EC us/cm : ");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print(" Temp 'c  : ");
 lcd.setCursor(14,1);
 lcd.setCursor(14,3);
// lcd.print(temperature);
 
}

void displayToLCD_pH_EC_B()
{
}

void displayToLCD_Inlet_Outlet()
{
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("    inlet outlet");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("pH  : ");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("EC  : ");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("Flow : ");
 lcd.setCursor(9,1);
 lcd.print("#na");
 lcd.setCursor(9,2);
 lcd.print("#na");
 lcd.setCursor(9,3);
 lcd.print("#na");

 
}

void displayToLCD_TankLevel()
{
 lcd.clear();
 lcd.begin(20,4);
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Tank Level");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("T#0:");

}

void displayToLCD_All_aNodeVoltage()
{
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(" Cell Voltage (mV)");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("R1 : ");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("R2 : ");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("R3 : ");
 lcd.setCursor(11,1); 
 lcd.print("R4 : ");
 lcd.setCursor(11,2);
 lcd.print("R5 : ");
 
 
}

void displayToSerial_Title()
{
}

void display_LCD_data()
{
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("    inlet outlet");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Temp. : ");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("EC  : ");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("Flow : ");
 lcd.setCursor(9,1);
 lcd.print(data1);
 lcd.setCursor(9,2);
 lcd.print(data7);
 lcd.setCursor(9,3);
 lcd.print(data9);

 
}
void displayToSerial_WorkMode()
{
 Serial.println(" Mode check : ");
 Serial.print("Manual mode switch :");
// Serial.println(ManualModePinValue);

 Serial.print("Automode switch : ");
// Serial.println(AutoModePinValue);

 Serial.print("Mode Select ");
// Serial.println(Modeselect);
}

void displayToSerial_Energy()
{
}

void displayToSerial_Flowrate()
{
 
}


void displayToSerial_pH_EC_A()
{
  
}

void displayToSerial_pH_EC_B()
{
}

void displayToSerial_Inlet_Outlet()
{
 
}

void displayToSerial_CalculateFlow()
{
 
}

void displayToSerial_PumpStatus()
{
 
}

void displayToSerial_TankLevel()
{
 
}

void displayAllSystemStatus()
{
 displayAllSystemStatusToLCD();
 displayAllSystemStatusToSerial();
}

void displayAllSystemStatusToLCD()
{
 int timeA = 4000;

 displayToLCD_Title(); delay(timeA);
 displayToLCD_Energy(); delay(timeA);
 displayToLCD_All_PumpStatus(); delay(timeA);
 displayToLCD_Flowrate(); delay(timeA);
 displayToLCD_Flowrate5(); delay(timeA);

 displayToLCD_pH_EC_A(); delay(timeA);
 // displayToLCD_pH_EC_B(); 
 displayToLCD_Inlet_Outlet();
 displayToLCD_TankLevel(); delay(timeA);
 displayToLCD_All_aNodeVoltage(); delay(timeA);
}

void displayAllSystemStatusToSerial()
{
 
}

/*void saveSystemStatusToDataLogger()
{
   ////////////////// Datlo logger loop ////////////////////////
  if (!SD.begin(chipSelect)) 
   {
    //Serial.println("Card failed... or not available");
    // don't do anything more:
    // return;
    }
   else 
    { 
    //Serial.println("card initialized.");
    }
  
  // make a string for assembling the data to log:
  
  String dataString = "";
  dataString = String(phinlet)+","+String(ecinlet)+","+String(flowinlet)+","+String(flow1)+","+String(flow2)+","+String(flow3)
    +","+String(flow4)+","+String(flow5)+","+String(flow6)+String(phoutlet)+","+String(ecoutlet)+","+String(volt)+","+String(kw)+
    ","+String(amp)+","+String(kwhr)+","+String(codinlet)+","+String(codoutlet)+","+String(temp)+","+String(humid)+","+String(rmv1)+
    ","+String(rmv2)+","+String(rmv3)+","+String(rmv4)+","+String(rmv5)+","+String(tds1)+","+String(tds2);
  
   // open the file. note that only one file can be open at a time,
   // so you have to close this one before opening another.
   /////
  
   /////
   File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
  
   // if the file is available, write to it:
   if (dataFile) {
    dataFile.println(dataString);
    dataFile.close();
    // print to the serial port too:
    //Serial.println(dataString);
   }
   // if the file isn't open, pop up an error:
   else {
    //Serial.println("error opening datalog.txt");
   }
   
}
*/

void readControlCommandFromServer()
{
 Serial.print("Read control command from Server ... connecting to ");
 Serial.println(host);

// if there's incoming data from the net connection.
 // send it out the serial port. This is for debugging
 // purposes only:
 
client.stop();
delay(1000);
 
//EthernetClient client;

if (client.connect(host, 80)) 
 {
  Serial.println("reconnecting...");
   //http://otrixiot.com/api/getRealyStatus/185/AISAus2020/abZYrshRYR243askdSKSKSK5646dkfmTURDsand
     url = "/api/getRealyStatus/"+String(dID)+"/"+String(code)+"/"+"abZYrshRYR243askdSKSKSK5646dkfmTURDsand";
     //url = "/api/readLast/IOT_API_KEY_BY_ADMIN/59/CTN-001";
     Serial.print("Requesting URL: ");
     Serial.println(url);
  
     client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
         "Host: " + host + "\r\n" + 
         "Connection: close\r\n\r\n");
     delay(2000);
     
     String section="header";
     
     while(client.available())
     {
      //Serial.println("Connection available ");
      String line = client.readStringUntil('\r');
      //Serial.print(line);
      // we’ll parse the HTML body here
      if (section=="header") 
       { // headers..
      
         if (line=="\n") 
          { // skips the empty space at the beginning 
           section="json";
          }
       }
      else if (section=="json") 
       { // print the good stuff
         section="ignore";
         String result = line.substring(1);
               
         // Parse JSON
         int size = result.length() + 1;
         char json[size];
         result.toCharArray(json, size);
         StaticJsonBuffer<1500> jsonBuffer;
         JsonObject& json_parsed = jsonBuffer.parseObject(json);
         if (!json_parsed.success())
          {
           Serial.println("parseObject() failed");
           return;
          }
           Serial.println("parseObject() OK ...");
           Serial.println(result); // show all json found
           //String led = json_parsed["led"][0]["status"];
           String master_state = json_parsed["result"]["master_status"];
           String led1 = json_parsed["result"]["relayStatus"]["data1"];
           String led2 = json_parsed["result"]["relayStatus"]["data2"];
           String led3 = json_parsed["result"]["relayStatus"]["data3"];
           
           // string led = json_parsed["table name""][array number]["value of field"]
           Serial.println("Read control led 1, 2, 3 ...");
           Serial.println(led1);
           Serial.println(led2);
           Serial.println(led3);
          
      
       } // if found json
     } // end while client available
     
  }
  // end if host connected
  
  else 
  {
   // if you couldn't make a connection:
   Serial.println("connection failed read server 1");
  }
  
 client.stop();
 delay(1000);

}
// == end read control from server ===
void readControlCommandFromServer_2()
{
 Serial.print("Read control command from Server ... connecting to ");
 Serial.println(host);

// if there's incoming data from the net connection.
 // send it out the serial port. This is for debugging
 // purposes only:
 
client.stop();
delay(1000);
 
//EthernetClient client;

if (client.connect(host, 80)) 
 {
  Serial.println("reconnecting...");
     
     url = "/api/readLast/IOT_API_KEY_BY_ADMIN/98/dfwc93452v3t";
     //url = "/api/readLast/IOT_API_KEY_BY_ADMIN/59/CTN-001";
     Serial.print("Requesting URL: ");
     Serial.println(url);
  
     client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
         "Host: " + host + "\r\n" + 
         "Connection: close\r\n\r\n");
     delay(2000);
     
     String section="header";
     
     while(client.available())
     {
      //Serial.println("Connection available ");
      String line = client.readStringUntil('\r');
      //Serial.print(line);
      // we’ll parse the HTML body here
      if (section=="header") 
       { // headers..
      
         if (line=="\n") 
          { // skips the empty space at the beginning 
           section="json";
          }
       }
      else if (section=="json") 
       { // print the good stuff
         section="ignore";
         String result = line.substring(1);
               
         // Parse JSON
         int size = result.length() + 1;
         char json[size];
         result.toCharArray(json, size);
         StaticJsonBuffer<1700> jsonBuffer;
         JsonObject& json_parsed = jsonBuffer.parseObject(json);
         if (!json_parsed.success())
          {
           Serial.println("parseObject() failed");
           return;
          }
           Serial.println("parseObject() OK ...");
           Serial.println(result); // show all json found
           //String led = json_parsed["led"][0]["status"];
           
           String master_state = json_parsed["result"]["deviceData"]["master_status"];
           String led1 = json_parsed["result"]["deviceData"]["data1"];
           String led2 = json_parsed["result"]["deviceData"]["data2"];
           String led3 = json_parsed["result"]["deviceData"]["data3"];
           
           
           // string led = json_parsed["table name""][array number]["value of field"]
           Serial.println("Read control led 1, 2, 3 ...");
           Serial.println(led1);
           Serial.println(led2);
           Serial.println(led3);
               
       } // if found json
     } // end while client available
     
  }
  // end if host connected
  
  else 
  {
   // if you couldn't make a connection:
   Serial.println("connection failed read server 2");
  }
  
 client.stop();
 delay(1000);

}
// == end read control from server ===

void saveSystemStatusToServer()
{
  ///// prepare variable of data for upload to server //////
 
  String url = "/api/insertData?device_id=" + String(dID)+"&code="+String(code)+"&data1=" +String(data1) +"&data2="
  + String(data2)+"&data3=" +String(data3)+"&data4=" +String(data4)+"&data5=" +String(data5)
  +"&data6=" +String(data6)+"&data7=" +String(data7)+"&data8=" +String(data8)+"&data9=" +String(data9)
  +"&data10=" +String(data10)+"&data11=" +String(data11)+"&data12=" +String(data12)+"&data13=" +String(data13)
  +"&data14=" +String(data14)+"&data15=" +String(data15)+"&data16=" +String(data16)+"&data17=" +String(data17)
  +"&data18=" +String(data18)+"&data19=" +String(data19)+"&data20=" +String(data20);  
      
  Serial.print("Resquesting URL: ");
  Serial.println(url);

 
  delay(1000);
   // if there's a successful connection:
  
  //EthernetClient client;
  delay(1000);
  /*if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) 
  {
  */
   
   if (client.connect(host, 80)) 
    {
      Serial.println("Data submitting to server ... waiting...");
      client.println(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + 
             "Host: " + host + "\r\n" +
             "Connection: close\r\n\r\n");
    
      //client.println("Connection: close");
      Serial.println("Data saved completed..");
    
    } 
    else 
    {
     // if you couldn't make a connection:
     Serial.println("connection failed 2 ");
    }
  
    while(client.available())
       {
       String line = client.readStringUntil('\r');
       Serial.print(line);
       }
  /*
   }
   */
  client.stop();
  Serial.println("closing connection");

}

///////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////
void printdata_Serial()
{
 Serial.print("Data6 : ");
 Serial.print(data6);
 Serial.print("Data7 : ");
 Serial.print(data7);
 Serial.print("Data8 : ");
 Serial.print(data8);
 Serial.print("Data9 : ");
 Serial.print(data9);
 Serial.print("Data10 : ");
 Serial.print(data10);
  
}
void loop()
{
 
 runSystem();  //ระบบเริ่มทำงาน 
 /// get time
 DateTime now = rtc.now();
 gettime();
 // display time 
 //Serial.print("Minute: "); New_post_time = Controllino_GetMinute(); Serial.println(New_post_time);
 Serial.print("Minute: "); New_post_time = now.minute(); Serial.println(New_post_time);
 Time_check = New_post_time - post_time;
 if(Time_check < 0)
 {
  Time_check = New_post_time+60; // add 60 minutes to get positive value
  Time_check = Time_check - New_post_time;
 }
 Serial.print("Minute: ");
 Serial.println(Time_check);
 //
 if (Time_check < post_duration)
 {
 Serial.println("No posting....");
 delay(1000);
 //resetFunc(); 
 }
 else
 {
 Serial.println("Continue millis()...");
 getdata();
 saveSystemStatusToServer();
 DateTime now = rtc.now();
 post_time = now.minute();
 }
 printdata_Serial();
 display_LCD_data();
 resetdata();
}

////////////////////////////////////// end loop /////////
///////////////////////////////////////////////////////////
void getdata()
{
 data8 = data8 + Time_check;
 data9 = data9 + Time_check;
 data10 = data10 - Time_check;
}
void resetdata()
{
 data8 = 32;
 data9 = 35;
 data10 = 33;
 
}
void runSystem()
{
 int workMode = scan_WorkMode();
 switch (workMode) {
  case 0 :
   Serial.println("Modeselect in OFF Mode");
   runMode_Off();
   break;
  case 1 :
   Serial.println("Now step in Modeselect Manual Mode ...");
   runMode_Manual();
   break;
  case 2 :
   Serial.println("Now step in Modeselect Auto Mode ...");
   runMode_Auto();
   break;
 }
 
 scanAllSensor();
 //readControlCommandFromServer();
 delay(1000);
 //readControlCommandFromServer_2();
// scanSensor_Box_Temperature();
 
 scanSensor_Energy();
 displayToLCD_Energy();
 CalculateFlow2();
}

//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////

void initializeAllSensorStatus()
{
 initializeSensorStatus_Energy();
 initializeSensorStatus_Flowrate();
 initializeSensorStatus_pH();
 initializeSensorStatus_EC();
}

void initializeSensorStatus_Energy()
{
}

void initializeSensorStatus_Flowrate()
{
}

void initializeSensorStatus_pH()
{
}

void initializeSensorStatus_EC()
{
}


void runMode_Auto()
{
 doModeAuto_Start();
 doModeAuto_Operate();
 doModeAuto_Complete();
}

void doModeAuto_Start()
{
 initializeAllSensorStatus();
}

void doModeAuto_Operate()
{
 readControlCommandFromServer();
 scanAllSensor();
 displayAllSystemStatus();
//saveSystemStatusToDataLogger();
 saveSystemStatusToServer();
// resetAlarmMessage();
}

void doModeAuto_Complete()
{
}

void doModeManual_Start()
{
 initializeAllSensorStatus();
}

void doModeManual_Operate()
{
 scanAllSensor();
 displayAllSystemStatus();
// saveSystemStatusToDataLogger();
 saveSystemStatusToServer();
}

void doModeManual_Complete()
{
}

void runMode_Manual()
{
 doModeManual_Start();
 doModeManual_Operate();
 doModeManual_Complete();
}

void runMode_Off()
{
  doModeOff_Start();
  doModeOff_Operate();
  doModeOff_Complete();
}

void doModeOff_Start()
{
 initializeAllSensorStatus();
}

void doModeOff_Operate()
{
 scanAllSensor();
 displayAllSystemStatus();
// saveSystemStatusToDataLogger(); 
 saveSystemStatusToServer();
}

void doModeOff_Complete()
{
 displayAllSystemStatus();
}
void CalculateFlow2()
 {
 if (millis()-FlowCalculationStartTime > FlowCalculationDuration)
  {
  LPM = PulseCount/(2*FlowMeterPulsePerSecondPerLiter*(FlowCalculationDuration/1000));
  DisplayLPM();
  FlowCalculationStartTime = millis();
  PulseCount=0;
  }
 }
  
void pulseCounter2()
 {
 PulseCount++;
 }
 
void DisplayLPM()
 {
 Serial.println(LPM,LPMdecimal);
 }

/////////////////////////// end /////////////
//
void gettime()
{
  DateTime now = rtc.now();
  Serial.println("Time stamp : ");
  Serial.print(now.year(), DEC);
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.month(), DEC);
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.day(), DEC);
  Serial.print(' ');
  Serial.print(now.hour(), DEC);
  Serial.print(':');
  Serial.print(now.minute(), DEC);
  Serial.print(':');
  Serial.print(now.second(), DEC);
  Serial.println();
}
//
void SwitchOnRaspberryPi()
{
 digitalWrite(RaspberryPin,LOW);
}
void AM2315_loop() 
{
 float temperature, humidity;

 if (! am2315.readTemperatureAndHumidity(&temperature, &humidity)) {
  Serial.println("Failed to read data from AM2315");
  return;
 }
 Serial.print("Temp *C: "); Serial.println(temperature);
 Serial.print("Hum %: "); Serial.println(humidity);
 delay(2000);
 data6 = temperature;
 data7 = humidity;
}

โดยมีส่วนย่อยๆ ที่จำเป็นดังนี้

การเรียกใช้ Library Ethernet : #include <Ethernet.h>

การกำหนด Mac Address

// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};

// fill in an available IP address on your network here,
// for manual configuration:
IPAddress ip2(192, 168, 1, 176); // set ip2 192,168,1,176 for Ethernet shield

// fill in your Domain Name Server address here:
IPAddress myDns(1, 1, 1, 1);

// initialize the library instance:
// with the IP address and port of the server 
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):

การกำหนด Object ของ Ethernet

EthernetClient client;