การตั้งบัญชี Line Notification

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

การตั้งบัญชี Line Notification

เป็นการกำหนดค่าในขั้นตอน System Edit

เลือก Edit เพื่อเข้าทำการแก้ไข System นั้น ๆ
ตั้งค่า Line Token ตามคู่มือการตั้งค่าของ Line โดยนำค่า Token ที่ได้มากรอกในช่องนี้
เป็นการเลือกว่าจะให้แสดงการแจ้งเตือนไปโดยวิธีใด