การจัดการ Device

ไอโอทีเส้นทางสู่เมืองอัจฉริยะ

Created with Sketch.

การจัดการ Device

ขั้นตอนการจัดการ device

  1. การเข้าผ่านทาง Application –> System –> Device List
  2. การ edit รายละเอียดของ device

รายละเอียด

เลือก System List เพื่อแสดงรายการระบบย่อยใน Application ของท่าน

เลือก device สีเขียว เพื่อแสดงรายการ device ใน system นั้น ๆ โดยจะแสดงใน widget Device List ด้านขวามือ

ปุ่มสำหรับการดำเนินการกับ device

ปุ่ม ปากกา ปุ่มลบ ปุ่มเลือกการแสดงผล และปุ่มบันทึก

การ Export ข้อมูล การเพิ่ม Device และการแก้ไข

การตั้งชื่อชุดข้อมูล (Data Label) โดยเลือก Application Setting และเลือกชื่อ device ที่ต้องการ

ทำการแก้ไขชื่อข้อมูลและ Submit